Buy Effol Insekt-Block+, 500ml | horze.co.uk

Insekt-Block+, 500ml

£23.99
Price includes VAT
Effol Insekt-Block+, 500ml
Effol Insekt-Block+, 500ml
Select size Size Chart
Available now
The item is in stock for you
  • Free Shipping on all orders over £99
  • Free Returns
Effol Insekt-Block+, 500ml
Description

Description

Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod klæger på heste. Midlet må kun bruges på heste, der er udelukket fra konsum. FARE Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vand-levende organismer, med langvarige virkninger. Anvend ikke produktet før alle advarsler er læst eller forstået. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, slukningspulver, kuldioxid (CO2) eller forstøvet vand til brandslukning. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod klæger på heste. Midlet må kun anvendes til heste, der er udelukket fra konsum. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke tømmes i kloakafløb. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. På arealer med jordunderlag/græs skal midlet påsmøres med klud for at undgå spraydrift og udledning til jord. Heste behandlet med midlet må ikke vaskes på områder, hvor der kan ske udledning direkte til jord. Effol Insekt Block + er et meget effektiv t middel mod angreb af klæger (fejlag-tigt også kaldt hestebremser. Den let anvendelige lotion er udviklet i samarbejde med Tropeninstituttet i Schweiz. Midlet garanterer effektiv beskyttelse i op til 4 timer. Effol Insekt Block + indeholder en Effol parfume komposition, der er meget skånsom mod hud og pels.


Technical description:


AKTIVSTOFFER: Icaridine (sec-Butyl 2-(2-hydroxyethyl) piperidin-1-carboxylat) (15 %w/w) 137g/L.


Usage instructions:


Anvendelse: Spray jævnt over det område, der skal beskyttes.Hold en afstand af 20-30 cm og sørg for at hele området er dækket. Ved behandling af hestens hoved anvendes en svamp eller Effol shampoo børsten. Hvis hesten er delvist tildækket, kan man nøjes med at behandle resterende områder / mindre områder (dosis: ca. 1 pumpetryk pr. 35x35 cm). Midlet bør påføres i stalden eller lignende sted med fast gulv. På arealer med jordunderlag/græs skal midlet påsmøres med klud for at und-gå spray-drift, og heste behandlet med midlet må kun vaskes på arealer med fast, ikke-gennemtrængeligt underlag, da der er en uacceptabel risiko for jordlevende organismer ved udledning til jord.

Førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne. Opsøg læge ved hudreaktioner.
VED KONTAKT MED HUDEN ELLER HÅRET: Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

Sikkerhedssætninger:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da behol-deren eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholde kan bortskaffes med dagrenovationen.


Product ID: 326130

Read more

This product is currently in our stock. If you order today, we will pick & pack it within 24 hours (during work days) and ship it to you. You should have the product within some days.

Read more about shipping cost and shipping timing.

Our policy is simple. If you're not 100% totally, completely, and unconditionally satisfied for any reason whatsoever, return it! We'll happily accept packages within 30 days of the sale date and we'll give you a complete refund. All we ask is that the product is not used or expired, is in the same condition you received it and is in the original box and/or packaging. At the moment you have to pay for the return shipping cost.

Read more about our return policy

Rating
Review this product

Tell us your opinion about this product

Write a review

Read Reviews:

This product has no reviews yet. Help us and other customers by writing a review.

Buy together

Total price:

Don't miss out on any news!
Save £10 on your first order